آیا ورود به پالم جمیرا برای عموم آزاد است؟

بله، ورود به پالم جمیرا برای همگان آزاد و رایگان است و هیچ محدودیتی برای وردو به این منطقه وجود ندارد.